luật đất đai mới

luật đất đai mới luật đất đai mới 2013 số 45/2013/QH13 – Thư viện pháp luật  Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản … ‎Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa… · …

luật đất đai mới Read More »